Prof.Dr. E. Cumhur Şener
Prof.Dr. E. Cumhur ŞENER
Göz Hastalıkları Uzmanı
ulaşım
haber

Göz Kapağı Düşüklüğü-Ptozis

Pto­zis üst ka­pa­ğın kor­nea­yı bir mm’den da­ha faz­la ört­me­si­dir. 

Ço­cuk­lar­da en sık gö­rü­len pto­zis konjenital olup le­va­tor pal­peb­ra ka­sı­nın fib­ro­zi­si ve­ya çiz­gi­li kas lif­le­ri­nin ye­ter­siz fonk­si­yo­nu so­nu­cun­da mey­da­na ge­lir. Kon­je­ni­tal pto­zis­te, le­va­tor ka­sın­da­ki fib­ro­zi­se bağ­lı ola­rak aşa­ğı ba­kış­ta pto­tik ka­pak, di­ğer ka­pa­ğa gö­re da­ha yu­ka­rı­da ka­lır­ken di­ğer tip pto­zis­ler­de bu kli­nik bul­gu­ya rast­lan­maz. Kas kul­la­nıl­ma­dı­ğı için üst pal­peb­ral sul­kus ka­pak­tan si­lin­miş­tir. Kon­je­ni­tal pto­zis ge­nel­lik­le tek ta­raf­lı olup, çift ta­raf­lı asi­met­rik tu­tu­lum da iz­le­ne­bi­lir. Bu ol­gu­la­rın bir kıs­mın­da yu­ka­rı ba­kış kı­sıt­lı­lı­ğı da gö­rü­le­bi­lir. Pto­zi­sin şid­det­li ol­du­ğu ol­gu­lar­da çe­ne yu­ka­rı­da ka­la­cak şe­kil­de anor­mal baş po­zis­yo­nu ge­li­şe­bi­lir. Ka­pak pu­pil­la­yı tam ola­rak ör­tü­yor­sa ço­cuk­ta yo­ğun dep­ri­vas­yon amb­li­yo­pi­si or­ta­ya çı­ka­cak­tır.


7-1 A. Sağ konjenital ptozis. Levator fonksiyonu çok zayıf ve superior palpebral sulkus silik olarak izleniyor. B. Sağ ptozis optik ekseni kapadığı için sol göze kapama tedavisi yaparak ambliyopi önlenmeye çalışılıyor. Çocuk çenesini yukarı kaldırarak sağ gözün optik eksenini kullanabiliyor. Frontal kasa asma cerrahisi planlanıyor.


7-2 Sol orta şiddette ptozis; üst kapak kenarı ve korneadan ışık yansıması arasındaki mesafe (MRD) sağa göre 2 mm daha az. Sol levator fonksiyonu orta düzeyde. Levator rezeksiyonu planlanıyor.

kapak-dusuklugu-ptozis