Prof.Dr. E. Cumhur Şener
Prof.Dr. E. Cumhur ŞENER
Göz Hastalıkları Uzmanı
ulaşım
haber

Göz Bebeği Anormalliği

Konjenital iris ve pupilla anomalileri  

(Detaylı bilgi için http://cumhursener.com/academic/konjenital-iris-ve-pupilla-anomalileri)

 

İris Ko­lo­bo­mu

Gö­zün sık gö­rü­len kon­je­ni­tal ano­ma­li­le­rin­den bi­ri­dir. 


5-1 A. İris kolobomunda kornea küçük ve damla şeklinde uzanıyor, lensde arka subkapsülde küneiform opasite başlamış. B. İris kolobomu, katarakt ameliyatından sonraki görünüm; bazen lens, koroid ve optik disk kolobomu da tabloya eşlik edebilir.

Ani­ri­di

İri­sin tam ve­ya kıs­mi yok­lu­ğu ile sey­re­den na­dir bir ano­ma­li­dir. Be­ra­be­rin­de makula­da hi­pop­la­zi, ka­ta­rakt, glo­kom ve nis­tag­mus bu­lu­na­bi­lir. Bu ne­den­le ani­ri­di­li ço­cuk­la­rın gör­me ge­li­şi­mi yö­nün­den ya­kın ta­ki­bi ge­rek­mek­te­dir. Ge­nel­lik­le bi­la­te­ral gö­rü­lür. Üç­te iki­si ai­le­sel, ka­la­nı spo­ra­dik­tir. Spo­ra­dik ol­gu­la­rın %25’in­de Wilms tü­mö­rü ge­li­şir. 

He­te­rok­ro­mi

Al­bi­nizm

Al­bi­nizm­de iris ren­gi has­ta­lı­ğın şid­de­ti­ne ve ır­ka bağ­lı ola­rak de­ği­şik ola­bi­lir. Bi­yo­mik­ros­ko­pi­de iris­den tran­si­lü­mi­nas­yon alı­nır. Ku­ta­nöz ve­ya okü­lo­ku­ta­nöz form­da gö­rü­le­bi­lir (Re­sim 5-11). Ma­ku­la hi­pop­la­zi­si, cid­di ref­rak­si­yon ku­su­ru, şa­şı­lık, amb­li­yo­pi ve nis­tag­mus eş­lik ede­bi­lir. Her­mansky-Pud­lak sen­dro­mun­da al­bi­nizm­le bir­lik­te pla­te­let ano­ma­li­si­ne bağ­lı ka­na­ma di­ate­zi mev­cut­tur.

Kon­je­ni­tal Mi­yo­zis

Kon­je­ni­tal Mid­ri­ya­zis

Trav­ma­tik Mid­ri­ya­zis

Ko­rek­to­pi

İris Hi­pop­la­zi­si, Po­li­ko­ri, Psö­do­po­li­ko­ri


5-13 A-B. Axenfeld –Rieger anomalisinde periferik anteriyor sineşi, korektopi ve psödopolikori. C. İridokorneoendotelyal sendroma bağlı korektopi. Pupilla ilerleyen bir şekilde periferik anterior sineşi bölgesine doğru çekilir. Kornea endotelinde bozukluk belirgindir.

Per­sis­tan Pu­pil­la Mem­bra­nı

Kon­je­ni­tal Pu­pil­la ve İris Stro­ma Kis­ti

Kon­je­ni­tal İris Ek­tro­pi­yo­nu

 

Anizokori      

(Detaylı bilgi için http://cumhursener.com/academic/anizokori)


 Pu­pil­la çap­la­rı­nın eşit ol­ma­ma­sı­na ani­zo­ko­ri denir. Ani­zo­ko­ri cid­di göz içi ve­ya ka­fa içi lez­yon­lar ne­ti­ce­sin­de olu­şa­bil­mek­te­dir. Ani­zo­ko­ri gör­me­nin afe­rent yol bo­zuk­lu­ğun­da de­ğil efe­rent yol bo­zuk­lu­ğun­da olu­şur.

Hor­ner Sen­dro­mu

Adi­e’nin To­nik Pu­pil­la­sı

Işık-Ya­kın Di­so­si­as­yo­nu (Argyll Ro­bert­son Pu­pil­la­sı)

Far­ma­ko­lo­jik Ajan­la­rın Pu­pil­la­ya Et­ki­si

 

Aferent Pupilla Defekti

(Detaylı bilgi için http://cumhursener.com/academic/aferent-pupilla-defekti)

Gör­me si­ni­ri ve­ya yay­gın re­ti­na ha­sa­rı ne­de­niy­le göz­den san­tral si­nir sis­te­mi­ne ile­tim ke­sil­di­ğin­de ha­sar­lı göz­de­ki in­di­rek ışık re­ak­si­yo­nu di­rek ışık re­ak­si­yo­nun­dan da­ha faz­la be­lir­gin­dir. 

anizokori