Prof.Dr. E. Cumhur Şener
Prof.Dr. E. Cumhur ŞENER
Göz Hastalıkları Uzmanı
ulaşım
haber

Çocuklarda Katarakt

Len­sin say­dam­lı­ğı­nı yi­tir­di­ği du­ru­ma ka­ta­rakt de­nir. Tek ve­ya çift ta­raf­lı gö­rü­le­bi­lir. Spo­ra­dik ola­bil­di­ği gi­bi komp­leks ka­lı­tım pa­ter­ni de gös­te­re­bi­lir. Ka­ta­rak­tın se­bep ol­du­ğu opa­si­te ne ka­dar yo­ğun, ge­niş ve mer­ke­zi ise gör­me­yi o ka­dar azal­ta­cak­tır. Ba­zı ka­ta­rakt­lar­da şa­şı­la­cak ka­dar düz­gün re­ti­nos­ko­pi yan­sı­ma­sı el­de edi­le­bi­lir. Bu ol­gu­lar­da göz­lük dü­zelt­me­si ile cer­ra­hi­nin en uy­gun za­ma­na er­te­le­ne­bil­me­si müm­kün ola­bi­lir. Bu yüz­den ka­ta­rak­tın ti­pi ve uni­la­te­ral ve­ya bi­la­te­ral olu­şu ka­ta­rakt ope­ras­yo­nu­nun za­man­la­ma­sı açı­sın­dan önem­li­dir. Er­ken ya­ka­lan­mış olan ga­lak­to­ze­mik ka­ta­rakt dı­şın­da gör­me­yi cid­di ola­rak bo­zan kon­je­ni­tal ve ge­li­şim­sel ka­ta­rakt­la­rın tek te­da­vi­si cer­ra­hi­dir.

Katatarakt 1-A. Kırmızı yansıma testinde lens kesafeti belirgin olan hastanın görmeleri tashihle 20/125. B. Aynı hastanın cerrahi esnasında nükleer kataraktı izleniyor. C. Kırmızı yansımada bilateral nükleer kataraktı görülen bebekte ilk bulgu şaşılık olabilir.


Katarakt 2-A. Kırmızı yansımalar arasında fark ve korneadan ışık yansımasına göre sol gözde olasılıklı içe kayma izleniyor. B. Aynı hastada biyomikroskopta sol gözündeki arka subkapsüler katarakt izleniyor. Kapama tedavisi ve gözlükle 0.5 görme elde edilebildiği için cerrahi ertelenmiştir.

Kon­je­ni­tal Ka­ta­rakt Sık­lık­la Sis­te­mik So­run­lar ve Di­ğer Göz Has­ta­lık­la­rı ile Bir­lik­te Bu­lu­nur

Kon­je­ni­tal Ka­ta­rakt Te­da­vi­si Görme Tembelliğini (Amb­li­yo­pi) Ön­le­mek için Ya­pı­lır

Özel­lik­le bu­la­nık­lı­ğın yo­ğun ol­du­ğu ve uni­la­te­ral ol­gu­lar­da cer­ra­hi te­da­vi uy­gu­lan­maz ise amb­li­yo­pi ka­çı­nıl­maz­dır. Amb­li­yo­pi­yi ve bu­na bağ­lı or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek nis­tag­mus, şa­şı­lık gi­bi prob­lem­le­ri ön­le­ye­bil­mek için cer­ra­hi te­da­vi müm­kün olan en kı­sa za­man­da; tek gözde katarakt olan olgularda iilk 4 haftada, iki gözde katarakt olan olgularda ise ha­ya­tın ilk 6-8 haf­ta­sın­da katarakt ameliyatı ya­pıl­ma­lı­dır.

Ka­ta­rak­tın uzak­laş­tı­rıl­ma­sı so­nu­cun­da or­ta­ya çı­kan ile­ri de­re­ce­de­ki kır­ma ku­su­ru­nun aci­len dü­zel­til­me­si ge­re­kir. Ço­cu­ğun gö­zü ilk iki yaşta çok hız­lı bü­yü­dü­ğü ve ref­rak­si­yon ge­rek­si­ni­mi sü­rek­li ola­rak de­ğiş­ti­ği için göz içi lens imp­lan­tas­yo­nu iki ya­şın­dan ön­ce öne­ril­me­mek­te­dir. Or­ta­ya çı­kan ref­rak­si­yon ku­su­ru­nu dü­zelt­mek için be­bek­le­re ter­ci­hen kon­takt lens ta­kıl­ma­lı ve gör­me dü­ze­yi­ne gö­re ka­pa­ma te­da­vi­si baş­la­tıl­ma­lı­dır. Kon­takt lens kul­la­na­ma­yan ço­cuk­lar yak­la­şık ola­rak 20 di­op­tri gü­cün­de göz­lük tak­mak zo­run­da­dır­lar. Cer­ra­hi son­ra­sın­da bu ço­cuk­la­rın gör­sel ge­li­şim, şa­şı­lık ve amb­li­yo­pi iz­le­mi, ka­pa­ma te­da­vi­si ve ile­ri­de or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek glo­kom ve­ya re­ti­na komp­li­kas­yon­la­rı ne­de­ni ile bel­li ara­lık­lar­la uzun yıl­lar bo­yun­ca ta­kip edil­me­le­ri ge­rek­li­dir.

4-20 A. Tek taraflı konjenital katarakt hastası. Göz içine lens yerleştirilmediği için ameliyattan sonra 1. günden itibaren uzun süreli kontakt lens uygulanmış. Ambliyopi için sağlam göz kapatılıyor. B. Uzun süreli kontakt lensler üzerinde birikinti oluşması görmeyi engelleyebilir. Düzenli olarak temizlenmesi gerekir.

Cer­ra­hi Yak­la­şım

Ço­cuk ka­ta­rak­tı­nın cerrahisi eriş­kin­den fark­lıdır. Gö­zün kü­çük, skle­ra­nın yu­mu­şak, pu­pil­la­nın kü­çük, ön kamara­nın dar, lens kap­sü­lü­nün ile­ri de­re­ce­de es­nek, vit­reu­sun sı­kı, ar­ka kap­sül­de fib­ro­zis ve epi­tel pro­li­fe­ras­yo­nu­nun çok hız­lı, uvea­nın cer­ra­hi trav­ma­ya ce­va­bı çok şid­det­li ve kro­nik­leş­me eği­li­mi ol­ma­sı; kü­çük gö­ze gö­re uy­gun in­tra­okü­ler lens bu­lun­ma­ma­sı, kü­çük tü­nel in­siz­yon­la­rı­nın bi­le su sız­dır­maz şe­kil­de di­kil­me­si ge­rek­li­li­ği, göz kü­re­si­nin sü­rek­li ola­rak bü­yü­me­si ne­de­niy­le sta­bil bir ref­rak­si­yon mev­cut ol­ma­ma­sı, kul­la­nı­la­cak ide­al op­tik dü­zelt­me­nin öl­çüm ve uy­gu­la­ma güç­lük­le­ri, amb­li­yo­pi te­da­vi­si için gör­me kes­kin­li­ği­nin de­ğer­len­di­ril­me­sin­de­ki zor­luk­lar, or­ta va­de­de ge­li­şe­cek olan glo­kom ve uzun dö­nem­de re­ti­na komp­li­kas­yon­la­rı kü­çük göz cer­ra­hi­si­nin bü­yük so­run­la­rı­nı oluş­tur­mak­ta­dır. Bu has­ta­la­rın önem­li bir bö­lü­mün­de sis­te­mik has­ta­lık ve di­ğer göz so­run­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu akıl­da tu­tul­ma­lı­dır.

Cer­ra­hi son­ra­sı ba­kım; Cer­ra­hi­den son­ra­ki ba­kım ba­şa­rı için çok önem­li­dir. Pan­su­man es­na­sın­da göz­le­re ba­sı­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Pu­pil­la en az 1 ay far­ma­ko­lo­jik ola­rak bü­yük tu­tul­ma­lı, 2 ay sü­rey­le ste­ro­id ile inf­la­mas­yon bas­kı­lan­ma­lı ve 5-10 gün en­fek­si­yon prof­lak­si­si için an­ti­bi­yo­tik kul­lan­ılma­lı­dır.

konjenital-katarakt