Prof.Dr. E. Cumhur Şener
Prof.Dr. E. Cumhur ŞENER
Göz Hastalıkları Uzmanı
ulaşım
haber

Çocuklarda Göz Tansiyonu-Glokom

Glo­kom, göz içi ba­sın­cı yük­sek­li­ği­ne bağ­lı ola­rak gör­me si­ni­ri ve do­la­yı­sıy­la gör­me ala­nın­da iler­le­yen ha­sar mey­da­na gel­me­si­dir. Ço­cuk­lar­da gö­rü­len glo­kom ömür bo­yu kör­lü­ğe yol aça­bil­me­si ba­kı­mın­dan er­ken ta­nı ve te­da­vi­nin öne­mi çok bü­yük­tür. Ço­cuk ve­ya ai­le he­kim­le­ri açı­sın­dan kon­je­ni­tal glo­kom kor­nea­nın hem bü­yü­me­si­ne hem de bu­la­nık­laş­ma­sı­na yol aça­bil­me­si ne­de­niy­le semp­tom ve bul­gu­la­rı ile ta­nın­ma­sı ge­re­ken bir du­rum­dur. Kon­je­ni­tal glo­kom ye­ni­do­ğan dö­ne­min­de kor­nea­nın uni­la­te­ral ve­ya bi­la­te­ral yay­gın bu­la­nık­lı­ğı ve ço­ğun­luk­la art­mış kor­ne­a ça­pı ile ken­di­ni gös­te­rir, bu tab­lo­ya buf­tal­mus de­nir. Bu tab­lo­ya ço­ğun­luk­la göz su­lan­ma­sı, ışı­ğa has­sa­si­yet ve ka­pak­la­rın zor açıl­ma­sı da eş­lik eder. Kon­je­ni­tal glo­ko­mun bir kıs­mın­da kor­ne­a say­dam olup sa­de­ce kor­ne­a ça­pı art­mış­tır.

 Bilateral buftalmus olgusu; göz sulanması, fotofobi ve blefarospazm tabloya eşlik edebilir.  
Yeterli ve zamanında tedavi edilmemiş bilateral buftalmus ve ve olgunlaşmış gelişimsel katarakt.

Kon­je­ni­tal ve­ya in­fan­til glo­kom­lu ol­gu­la­rın dört­te bi­rin­de ta­nı ye­ni­do­ğan dö­ne­min­de ko­nur­ken, ka­lan kıs­mın­da has­ta­lık ilk bir yıl için­de ken­di­si­ni bel­li eder. Eğer has­ta­lı­ğın bul­gu­la­rı­nın or­ta­ya çı­kı­şı 3-4 yaş­la­rı­na ka­dar ula­şır­sa ju­ve­nil glo­kom ola­rak ad­lan­dı­rı­lır. Be­bek­lik ça­ğın­dan son­ra olu­şan glo­kom­lar­da kor­ne­a ça­pı ve say­dam­lı­ğı et­ki­len­me­ye­bi­lir. Uni­la­te­ral tu­tu­lum ai­le ta­ra­fın­dan da­ha ko­lay far­ke­dil­me­si­ne rağ­men bi­la­te­ral si­met­rik tu­tu­lan göz­ler he­ki­me gel­mek­te geç ka­la­bi­lir. 

Ço­cuk­lar­da glo­kom ile bir­lik­te sey­re­de­bi­le­cek göz has­ta­lık­la­rı ve sis­te­mik has­ta­lık­lar dik­kat­le sor­gu­lan­ma­lı­dır.

Ye­te­rin­ce er­ken mü­da­ha­le edi­len ol­gu­lar­da gör­me­nin tek­rar ka­za­nıl­ma­sı ve op­tik si­nir­de­ki çu­kur­laş­ma­nın ge­ri dön­me­si müm­kün ola­bi­lir. Glo­ko­ma­töz ha­sa­rın ya­nı­sı­ra ani­zo­met­ro­pi ve dep­ri­vas­yo­na bağ­lı amb­li­yo­pi gör­me prog­no­zu­nu olum­suz yön­de et­ki­ler. Kon­je­ni­tal glo­kom­lu has­ta­la­rın ta­kip­le­ri ömür bo­yu sür­me­li­dir. Ye­ter­li ve za­ma­nın­da te­da­vi edi­len ol­gu­la­rın ya­rı­sın­dan ço­ğun­da nor­mal ya­şa­mı sür­dü­re­bi­le­cek­le­ri bir gör­me ve gör­me ala­nı dü­ze­yi el­de edi­le­bi­lir. Şans­sız kü­çük bir grup has­ta her tür­lü te­da­vi­ye rağ­men kör­ler oku­lun­da eği­tim al­mak du­ru­mun­da kal­mak­ta­dır.

 

konjenital-glokom