Prof.Dr. E. Cumhur Şener
Prof.Dr. E. Cumhur ŞENER
Göz Hastalıkları Uzmanı
ulaşım
haber

Kırma Kusurları Muayenesi

Gö­zün kır­ma gü­cü ve ku­sur­la­rı re­ti­nos­ko­pi ile öl­çü­lür (Resim 2-17). İş­le­mi hız­lan­dır­mak için uyum­lu ço­cuk­lar­da oto­ma­tik ref­rak­to­met­re kul­la­nı­la­bi­lir, an­cak öl­çüm de­ğe­ri­nin doğ­ru­lu­ğu re­ti­nos­kop ile ka­nıt­lan­ma­lı­dır. Be­bek­ler­de özel­lik­le üç ay­dan son­ra ako­mo­das­yo­nun yer­leş­miş ol­ma­sı ne­de­niy­le ger­çek kır­ma ku­su­ru­nu ölç­mek için si­li­yer ci­sim pa­ra­sem­pa­to­li­tik dam­la­lar­la ge­çi­ci ola­rak felç edi­le­rek ako­mo­das­yo­nun dev­re­den çı­kar­tıl­ma­sı ge­re­kir. Sik­lop­le­ji için en et­ki­li te­mel ajan at­ro­pin sül­fat­tır. Et­ki­li ol­ma­sı için 3 gün sü­rey­le sa­bah ve ak­şam bi­rer dam­la her iki gö­ze %0.25-0.5 kon­san­tras­yon­da dam­la­tıl­ma­lı­dır. Uzak­tan ge­len has­ta­lar­da ay­nı gün mu­aye­ne ya­pa­bil­mek için to­pi­kal bir anes­te­tik dam­la­yı ta­ki­ben sik­lo­pen­to­lat %0.5-1 (Sik­lop­le­jin®) ve­ya tro­pi­ka­mid %0.5-1 beş da­ki­ka ara ile iki kez bir dam­la ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir. İla­cın et­ki­si­ni gös­ter­me­si için 45 dk. bek­len­me­li­dir.


2-17 Retinoskopi ile kırma kusurunun ölçülmesi. Retinoskopi 67 cm. mesafeden yapıldığı taktirde elde edilen nötralizasyon değerine -1.5 diyoptri eklenmelidir.(1/odak uzaklığı (m) = diyoptri)

Pa­ra­sem­pa­to­li­tik ilaç­lar göz­den ve göz­ya­şı ka­na­lı ara­cı­lı­ğıy­la na­sal mu­ko­za­dan sis­te­mik ola­rak emi­le­bi­lir. Sis­te­mik emilimini azalt­mak için dam­la es­na­sın­da göz­ya­şı ka­na­li­küll­le­ri­ne bir sü­re ba­sı ya­pıl­ma­sı öne­ri­lir. Yan et­ki­le­ri ara­sın­da ateş, sek­res­yon­lar­da azal­ma, ha­lü­si­nas­yon ve pa­ra­li­tik ile­us yer al­mak­ta­dır. At­ro­pi­nin sis­te­mik yan et­ki­le­ri­nin da­ha ağır ol­ma­sı ne­de­niy­le kır­ma ku­su­ru mu­aye­ne­sin­de 6-12 ay­dan son­ra kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir. Bu ne­den­le bu ilaç­lar bir uz­man ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Fo­to-ref­rak­si­yon ve­ya fo­to-ta­ra­ma ci­haz­la­rı­nın mut­lak de­ğer öl­çüm­le­rin­de ya­nıl­ma ola­sı­lı­ğı yük­sek olup, tıb­bi per­so­nel ta­ra­fın­dan sa­de­ce ta­ra­ma amaç­lı ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.

Brück­ner Tes­ti

Sik­lop­le­ji ya­pıl­mış ço­cu­ğun her iki gö­zü­ne ay­nı an­da of­tal­mos­kop 1 m’den +1.0 dioptri gü­cün­de tu­tu­lur­ken ço­cu­ğun of­tal­mos­ko­pun içi­ne bak­ma­sı is­te­nir. Bu es­na­da pu­pil­la­dan ge­len kır­mı­zı yan­sı­ma­nın ni­te­li­ği de­ğer­len­di­ri­lir. Her iki göz­de­ki kır­mı­zı yan­sı­ma­nın bo­yu­tu, par­lak­lı­ğı ve ren­gi si­met­rik ol­ma­lı­dır. Kır­mı­zı yan­sı­ma­nın her iki göz­de fark­lı ol­ma­sı göz­ler­de fark­lı kır­ma ku­su­ru bu­lun­du­ğu­nu gös­te­rir. Kır­ma ku­su­ru yük­sek olan göz­de kır­mı­zı pu­pil­la­nın bir kad­ra­nı­na doğ­ru be­yaz bir hi­lal be­lir­gin ola­rak gö­ze çar­par. Kır­ma ku­su­ru ne ka­dar bü­yük­se be­yaz hi­lal o ka­dar be­lir­gin ve ka­lın­lı­ğı da o ka­dar faz­la­dır. Be­yaz hi­lal mi­yop göz­de yu­ka­rı­da, hi­per­met­rop göz­de ise aşa­ğı­da yer alır. As­tig­ma­tiz­ma ek­sen­le­ri­ne bağ­lı ola­rak hi­lal di­ğer kad­ran­lar­da da yer ala­bi­lir. Eğer yan­sı­ma­nın bi­ri di­ğe­rin­den fark­lı ise ani­zo­met­ro­pi ne­de­niy­le amb­li­yo­pi ya­ra­ta­cak bir du­rum bu­lu­na­bi­lir. Bu­nun için asi­met­rik yan­sı­ma alı­nan ço­cuk göz he­ki­mi­ne sevk edil­me­li­dir.


2-18 Sağ göz +4.0, sol göz +5.0 hipermetropi.


2-19 Sağ göz +6.0, sol göz +9.0 hipermetropi; bir önceki resimle kıyaslandığında kusur büyüdükçe beyaz yansımanın alanı artmaktadır.


2-20 Her iki göz +2.0(+1.50x90) kompoze hipermetrop astigmat. Refraksiyon kusuru azaldıkça kırmızı yansıma tüm pupillada homojen olarak algılanmaya başlar.


2-21 Sağ göz +6.0, sol göz +3.0 hipermetropi. İki göz arasındaki ciddi anizometropi kırmızı yansımanın niteliğinden de fark edilebiliyor.

Brück­ner tes­ti he­kim ol­ma­yan eği­til­miş sağ­lık per­so­ne­li ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­dı­ğın­da önem­li kır­ma ku­sur­la­rı­nı sap­ta­mak için yak­la­şık ola­rak %90 du­yar­lı ve %85 öz­gül olup, %28 ya­lan­cı po­zi­tif ve %5 ya­lan­cı ne­ga­tif so­nuç alı­na­bi­lir.

Ço­cuk he­ki­mi açı­sın­dan en önem­li nok­ta iki göz ara­sın­da kır­mı­zı yan­sı­ma­da be­lir­gin fark ol­ma­sı­dır. İki göz ara­sın­da fark göz­len­me­me­si­ne rağ­men iki göz­de de ben­zer şe­kil­de yük­sek kır­ma ku­su­ru bu­lu­na­bi­lir. Bu du­rum­da kır­mı­zı yan­sı­ma için­de pu­pil­la ke­na­rın­da olu­şan hi­la­lin ka­lın ol­ma­dı­ğı göz­len­me­li­dir. Ak­si du­rum­lar­da ço­cuk göz he­ki­mi­ne re­fe­re edil­me­li­dir.


2-22 Altı aylık bebekte sağ göz -23.0, sol göz –17.0 dejeneratif miyopi. Aksiyel uzunluklar sırasıyla 24.2 ve 23.7 mm.


2-23 Prader-Willi sendromu olan olguda kornea ışık yansıması sağda pupillanın temporalinde izleniyor dolayısıyla sağ içe şaşılık mevcut. Her iki gözde -3.50 (-2.0x90) kompoze miyop astigmat var. İçe şaşılık nedeniyle iki göz arasındaki kırmızı yansıma farklı tonda algı lanıyor.

2-24 A
2-24 B

2-24 A. Sağ dejeneratif miyopiye bağlı kırmızı yansımadaki fark. Sağ gözün uzun olması nedeniyle iki gözün
kapak aralıkları arasında belirgin fark var. B. Aynı hastadaki sağ göz küresinin büyemesine bağlı olarak
ortaya çıkan sağ proptozis.

Vi­de­o-ref­rak­si­yon ci­haz­la­rı kı­zıl öte­si fo­toğ­raf­lar yar­dı­mıy­la Brück­ner tes­ti­ni oto­ma­ti­ze eder­ler. Brück­ner tes­ti ako­mo­das­yon­dan çok faz­la et­ki­le­nir. Bu ne­den­le doğ­ru­ya ya­kın so­nuç ala­bil­mek için sik­lop­le­jik mu­aye­ne esas­tır.

Brück­ner tes­ti­nin uy­gu­la­nı­şı hak­kın­da da­ha ge­niş bil­gi­ye http://www.abcd-vi­si­on.org/vi­si­on-scree­ning/adbc.html ad­re­sin­den ula­şı­la­bi­lir.