Prof.Dr. E. Cumhur Şener
Prof.Dr. E. Cumhur ŞENER
Göz Hastalıkları Uzmanı
ulaşım
haber

Ge­cik­miş Gör­me Ma­tü­ras­yo­nu

Gör­me yol­la­rı ve be­yin­de bir pa­to­lo­ji ol­ma­ma­sı­na rağ­men be­be­ğin kro­no­lo­jik ya­şı­na uyum­lu gör­me per­for­man­sı gös­te­re­me­me­si du­ru­mu­na ge­cik­miş gör­me ma­tü­ras­yo­nu de­nir. Ge­cik­miş gör­me ma­tü­ras­yo­nu ta­nı­sı sa­de­ce op­tik or­tam bu­la­nık­lı­ğı, op­tik at­ro­fi, Le­ber’in kon­je­ni­tal ama­ro­zi­si gi­bi re­ti­na dis­tro­fi­le­ri ve di­ğer or­ga­nik pa­to­lo­ji­ler ekar­te edil­dik­ten son­ra ko­nu­la­bi­lir. Göz mu­aye­ne­si bu has­ta­lar­da nor­mal­dir, ERG nor­mal ve­ya ha­fif azal­mış­tır.

İzo­le Ge­cik­miş Gör­me Ma­tü­ras­yo­nu

Ge­nel­lik­le 3-4 ay­lık­ken an­ne­si­ne bak­ma­ma ya­kın­ma­sı ile kli­ni­ğe ge­ti­ri­lir­ler. Ge­nel ve nö­ro­lo­jik ge­li­şim­le­ri nor­mal­dir. EEG ve ERG nor­mal ola­rak bu­lun­mak­la bir­lik­te, flaş ve­ya de­sen VEP kro­no­lo­jik ya­şa gö­re da­ha ge­ri bu­lu­na­bi­lir. Gör­me ka­pa­si­te­si ço­ğun­luk­la bir­kaç ay için­de dü­ze­lir. Bu has­ta­la­rın op­tik si­ni­rin­de ve­ya gör­me yol­la­rın­da ge­cik­miş mi­ye­li­ni­zas­yon ol­du­ğu id­di­a edil­miş­tir.

Sis­te­mik Has­ta­lık ve­ya Men­tal Re­tar­das­yon­la Bir­lik­te Ge­cik­miş Gör­me Ma­tü­ras­yo­nu

Çok pre­ma­tür olan ve­ya cid­di bir sis­te­mik has­ta­lık ge­çir­miş be­bek­ler­de gör­me ma­tü­ras­yo­nu ge­ci­ke­bi­lir. Bu has­ta­la­rın ço­ğun­da men­tal re­tar­das­yon mev­cut olup in­fan­til spazm, as­fik­si, hi­pog­li­se­mi, hi­po­kal­se­mi, tü­be­rosk­le­roz ve­ya Ai­car­di sen­dro­mu gi­bi epi­lep­si ne­den­le­ri­ne rast­la­nır. Epi­lep­si kon­trol al­tı­na alın­dı­ğın­da gör­me ma­tü­ras­yo­nu hız­la­na­bi­lir. Hid­ro­se­fa­li ve­ya be­yin mal­for­mas­yo­nu gi­bi epi­lep­si ge­liş­me­yen so­run­la­ra da rast­la­na­bi­lir. Bu has­ta­lar ses­le uya­rıl­dık­la­rın­da da­ha iyi gö­re­bi­lir­ler. Gör­me ma­tü­ras­yo­nu yö­nün­den prog­noz­la­rı iyi de­ğildir.

Kon­je­ni­tal gör­me özür­lü ço­cuk­lar­da ya­pı­lan bir ça­lış­ma­da has­ta­la­rın %70’in­de baş­ka ma­jör özür­ler bu­lun­du­ğu, %33’ünün hi­po­to­nik ol­du­ğu, %68’inin ge­liş­me­si­nin ya­şı­na gö­re 1/4 da­ha ge­ri ol­du­ğu sap­tan­mış­tır.

Göz Has­ta­lı­ğı­na Eş­lik Eden Ge­cik­miş Gör­me Ma­tü­ras­yo­nu

Nis­tag­mus, al­bi­nizm, ka­ta­rakt gi­bi kıs­mi gör­me azal­ma­sı ya­pan has­ta­lık­lar­da ol­ma­sı ge­re­ken­den da­ha az gör­me var­sa o za­man be­ra­be­rin­de ge­cik­miş gör­me ma­tü­ras­yo­nu ol­du­ğu söy­le­ne­bi­lir. Bu has­ta­la­rın za­man için­de gör­me­le­ri çok ya­vaş ve kıs­men ar­tar.