Prof.Dr. E. Cumhur Şener
Prof.Dr. E. Cumhur ŞENER
Göz Hastalıkları Uzmanı
ulaşım
haber

İçe Şaşılık

Ço­cuk­lar­da in­fan­til dö­ne­min dı­şın­da içe şa­şı­lık ge­nel­lik­le ako­mo­das­yo­nun iyi ge­liş­me­ye baş­la­dı­ğı 1-3 yaş ara­sın­da or­ta­ya çı­kar. Kay­ma ön­ce­le­ri in­ter­mi­tan baş­lar, da­ha son­ra ge­rek­li gi­ri­şim ya­pıl­ma­dı­ğı tak­tir­de bi­no­kü­ler gör­me­nin za­yıf­la­ma­sı ile sa­bit­le­şir. Bu tip kay­ma ba­zen in­fan­til şa­şı­lık­la bir­lik­te de gö­rü­le­bi­lir, er­ken ako­mo­da­tif şa­şı­lık ola­rak in­ce­le­nir. Baş­ka bir grup has­ta­da ise ger­çek in­fan­til şa­şı­lık ola­rak baş­lar ako­mo­da­tif bi­leş­ke da­ha son­ra tab­lo­ya ka­tı­lır.

İçe şa­şı­lık ol­gu­la­rın­da ref­rak­si­yon ku­su­ru bü­yük bir ti­tiz­lik­le dü­zel­til­me­li­dir. Kay­ma ka­rak­te­ri ve açı­sı sa­bit­le­şin­ce bi­no­kü­ler gör­me­yi tek­rar ka­za­na­bil­mek için müm­kün olan en er­ken za­man­da cer­ra­hi ya­pıl­ma­lı­dır.

Sik­lop­le­jik ref­rak­si­yon öl­çü­mü­nün ta­ma­mı göz­lük ola­rak ve­ril­me­si­ne rağ­men kay­ma­nın ta­ma­men dü­zel­me­di­ği ako­mo­da­tif bi­leş­ke ve kon­ver­jans faz­la­lı­ğı­nın ağır­lık­ta ol­du­ğu ol­gu­lar­da te­mel pren­sip ola­rak her iki iç rek­tu­sa ge­ri­let­me uy­gu­la­nır. Uzak ve ya­kın­da­ki kay­ma açı­la­rı ara­sın­da fark ol­ma­yan ve­ya bir gö­zün­de de­rin amb­li­yo­pi­si olan ço­cuk­lar­da ay­nı göz­de iç rek­tu­sa ge­ri­let­me ve dış rek­tu­sa re­zek­si­yon uy­gu­la­na­bi­lir (Resim 11-16, 11-17, 11-18).


11-16 A. Sol içe şaşılık. B. +3.50 gözlükle kayma azalıyor ve alternasyon gösteriyor. C-D. İlk cerrahide her iki medyal rektus geriletmesi, sağ lateral rektus rezeksiyonu ve bilateral alt oblik geriletmesi ile gözlüksüz ve gözlüklü kayma mevcut değil. Bazı hastalarda cerrahinin seanslara bölünmesi gerekebilir.


11-17 A. Oniki aylıkken sol gözde zaman zaman içe kayma başlıyor, sikloplejik refraksiyon +1.0. B. İki yaşında
alternan içe kayma sabitleşmiş ve miktarı belirgin olarak artmış. C. Her iki medyal rektus geriletmesi ve sağ
lateral rektus rezeksiyonundan bir gün sonra ortoforik (cerrahi için kayma açısının sabitleşmesi beklendi). D.
Cerrahiden 12 ay sonra ortoforik, göz hareketleri serbest ve 400 s/a stereopsis mevcut.11-18 A. İntrauterin rubella enfeksiyonu nedeniyle bilateral mikroftalmi, mikrokori, katarakt, büyük açılı içe
şaşılık ve nistagmus olan hasta 4.ayda katarakt ameliyatını takiben her iki gözüne kontakt lens kullanıyor. B. Üç
yaşında her iki medyal rektusa geriletme ve sağ lateral rektusa rezeksiyonu takiben altıncı ayda horizontal kayma
düzelmiş, nistagmus amplitüd ve frekansı belirgin olarak azalmış (sağ göz ile Şkse ediyor). C. Sol gözde zaman
zaman disosiye vertikal deviasyon ortaya çıkıyor.

 11-23 A. Çocukluğunda geçirdiği şaşılık ameliyatında yetersiz düzelme olan erişkin içe kayma olgusu. Hastanın
sosyal ve profesyonel ilişkileri yönünden kusursuz göz teması kurabilmesi arzusu var. Görmesi sağda 0.4, solda
tam; postoperatif diplopi testinde olumlu cevap mevcut. B. Özellikle önceden cerrahi uygulanan adaleler tekrar
açıldığında ortaya çıkacak cerrahi sonucu ön görmek oldukça zordur. Bu nedenle, cerrahiye bağlı olarak diplopi
gelişmesini önlemek ve tam bir düzelme sağlayabilmek amacıyla sağ iç rektus kasına ayarlanabilir dikiş uygulanmış,
cerrahiden bir gün sonraki görünüm. C. Hastanın bir yıl sonraki görünümü; diplopi mevcut değil ve kayma düzelmiş.


11-24 A. Çocukluğunda geçirdiği yetersiz cerrahiye bağlı sağ içe şaşılık; sağ dış rektus üzerinde ciddi cerrahi skar dokusu izleniyor. Genç kız üzerindeki psikolojik baskı nedeniyle eğitimini yarıda bırakmış. B. Cerrahiden iki yıl sonra; eğitimini tamamlayıp meslek sahibi olmuş.